Vård och omsorgstextilier

I veckan var jag på ett möte med Programråd för vård och omsorgstextilier. Den som håller i mötena är Lena Lundmark som arbetar åt Region Norrbotten som länssamordnare för sjukvårdstextilier. Kommuner bjuds också in till dessa möten som hålls ca 2 ggr/år.

Mötet hölls på Erikslunds äldreboende i Boden och vi fick även se deras trevliga lokaler och höra lite om hur de jobbar med tvätt etc.

Studiebesök på Textilia hann vi också med, vid förra mötet besökte vi Berendsen som är ett annat stort tvätteri i Norrbotten. Miljömedvetet och arbetsmiljömässigt tänk verkar finnas.

Öppna jämförelser 2016 – Vård och omsorg om äldre

Jämförelser mellan kommuner och län.

För sjunde gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Årets rapport belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden.

Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kunskapsutvecklingen för att främja en jämlik socialtjänst och hälso- och sjukvård med god kvalitet. Öppna jämförelser ska ses som ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Målet är att de verksamhetsförbättringar som öppna jämförelser stimulerar till, kommer den enskilde till gagn, att den enskilde får rätt insatser utifrån dennes behov.

Mycket att läsa du når rapporten via denna länk.

7585-521-9

Nytt poddavsnitt från Socialstyrelsen

  1. En stark röst i samhällsdebatten

Kärlek har vi ont om i världen och det ska bejakas – det var grundfilosofin för Barbro Westerholm, generaldirektör på Socialstyrelsen 1979–1985, när hon strök homosexualitet ur sjukdomsregistret. Här berättar hon om sin tid som Socialstyrelsens första kvinnliga generaldirektör och hur det lade grunden till att hon senare klev in i politiken och fortsatte att påverka och driva svåra frågor.

Du kan lyssna på detta och andra avsnitt via denna länk.

webbild-podd

Nu startar årets enkätundersökning: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017

I mitten av mars börjar årets enkäter att skickas ut till personer 65 år och äldre, som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden. Om fler besvarar dem får vi bättre kunskaper om vad de äldre i vår kommun tycker om insatserna de får och boendet de bor på.

Som anhörig eller god vän kan man hjälpa till att besvara blanketterna, personal ska dock undvika att hjälpa till med svaren såvida den äldre själv inte särskilt bett om hjälp.

Läs mer via denna länk.

Kommunens intranät-Insidan

Via kommunens intranät kan kommunanställda ta del av nyheter och information.

Här har Hälso- och sjukvårdsenheten skapat en ”knapp” HSL där ingen inloggning krävs, aktuella kvalitetsdokument som rör hälso- och sjukvård är samlade i bokstavsordning.

Loggar man in kan man ta del av många andra grupper, flera är öppna och en del måste man söka medlemskap i. Exempel på öppna grupper är Nutrition inom vård och omsorg, Socialtjänstens policydokument, Palliativ vård, Trygg hemma och Länkar till webbutbildningar för vård- och omsorgspersonal.

episerverrelate

Statistik från Socialstyrelsen om insatser till äldre och funktionsnedsatta

En jämförelse över tid mellan åren 2007-2016. Här kan du ta del av deras nya kunskapsstöd. Antal personer som bor i en egen fullt utrustad lägenhet på särskilt boende ökar.

Totalt minskar dock andelen äldre med insatser. Störst minskning är på särskilt boende, men även andelen äldre med hemtjänstinsatser i ordinärt boende liksom personer på korttidsplats minskar.

I Jokkmokk har vi länge haft egna lägenheter/rum med trinettkök på särskilt boende, standarden och utrymmena kunde dock vara bättre.

socialstyrelsen-logo20130601

Rapport från IVO

I denna tillsynsrapport presenterar IVO myndighetens viktigaste iakttagelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under 2016. Iakttagelserna är ett resultat av en inventering och analys, och av myndighetens tillsyn och tillståndsprövning.

IVO är ytterst till för vård- och omsorgstagarna och rapporten har därför som ambition att utgå från den enskildes perspektiv – att förklara hur olika brister påverkar människor och grupper av människor.

IVO:s sammanvägda slutsatser från 2016 års tillsyn kan kategoriseras in i sju övergripande områden:

  • Vården och omsorgen kan vara svårtillgänglig och rättsosäker
  • Kompetensförsörjning är fortfarande en stor utmaning
  • Alla har ansvar men ingen tar helhetsansvar
  • Vården och omsorgen är inte alltid jämlik
  • Det återstår utmaningar för individ- och familjeomsorgen
  • Lärandet kan förbättras inom hälso- och sjukvården
  • Det finns verksamheter som utnyttjar välfärdssystemet

logo_color

Munnen är allas ansvar

Sveriges tandläkarförbund har tagit fram ett handlingsprogram för sköra äldres munhälsa, du kan läsa det via denna länk

De som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser ska enligt Tandvårdslagen 8a § få erbjudande om uppsökande munhälsobedömning utan avgift och nödvändig tandvård enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.

I vår kommun är det biståndshandläggarna som efter bedömning skriver intyg till Folktandvården för brukare som bor i ordinärt boende, för brukare i vård- och omsorgsboende är det sjuksköterskorna som skriver intygen.

stf_logo